بخش داود آباد و قره کهریز به شهرستان اراک افزوده می شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: ۲ بخش جدید داود آباد و قره کهریز به شهرستان اراک افزوده می شود

منابع خبر
بخش داود آباد و قره کهریز به شهرستان اراک افزوده می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸