افتتاح آموزشگاه خیر ساز در فسا

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر
افتتاح آموزشگاه خیر ساز در فسا باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸