آلمان "کنوانسیون حقوق معلولان" را چگونه اجرا می‌کند؟

صدای آلمان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت آلمان معلول هستند. رعایت و اجرای مفاد "کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت" با مشارکت فعال معلولان و نظارت‌ نهادهای مستقل تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت توانخواهان در آلمان داشته است

منابع خبر