رای عدم اعتماد مجلس به نخست وزیر تونس

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ مرداد ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس تونس شامگاه شنبه به 'حبیب الصید' نخست وزیر این کشور رای عدم اعتماد دادند.

منابع خبر
رای عدم اعتماد مجلس به نخست وزیر تونس خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ مرداد ۱۳۹۵