چهار نفر از اعضای شورای شهر بیله سوار دستگیر شدند

خبرگزاری میزان -

عتباتی از دستگیری چهار نفر از اعضای شورای شهر شهرستان مرزی بیله سوار به اتهام تباتی و دریافت رشوه خبر داد

منابع خبر
چهار نفر از اعضای شورای شهر بیله سوار دستگیر شدند خبرگزاری میزان -