کاریکاتور / دربی هفتاد و هفتم تهران!

کاریکاتور / دربی هفتاد و هفتم تهران!

فردا
آفتاب - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر
کارتون/ دربی هفتاد و هفتم تهران! جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲