دولت مصمم به ایجاد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با رسانه‌ها است

خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

رئیس‌جمهور با تأکید بر ارتباط نزدیک دولت با رسانه‌ها، گفت: دولت علاقمند است ارتباط دو سویه‌ و نزدیکی با رسانه‌ها و خبرنگاران داشته باشد، به همین دلیل از نقد آنها استقبال می‌کند

منابع خبر
دولت مصمم به ایجاد ارتباط دوسویه و تنگاتنگ با رسانه ها است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۳