دعاگو: جامعه از دروغ پردازان پرمدعا تشکیل شده است

نواندیش -

ایلنا:امام جمعه شهرستان شمیرانات گفت:دروغ پردازان به دنبال شایعه پراکنی مغرضانه و خیانتکاری آگاهانه هستند.  حجت الاسلام محسن دعاگو در خطبه اول نماز جمعه شمیرانات با گرامی‌داشت سالروز ازدواج مولی الموحدین علی(ع) با ام الائمه فاطمه زهرا(س) به ادامه مبحث ناهنجاریهای اخلاقی باعنوان شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان از نگاه قرآن پرداخت و اظهار داشت: دروغ، مهمترین پایه بناسازی نفاق، نفاق ورزی و نفاق گستری به انگیزه مخفی سازی و فریبکاری است. دروغگویان به دلیل دوچهرگی، ریاکاری و ظاهرسازی از برجسته‌ترین شاخصه نفاق برخوردارند و برای قرارگرفتن در جایگاه یک منافق واقعی با کاستی چندانی مواجه نیستند. گسترش فرهنگ دروغ سازی، دروغگویی و دروغ پردازی به پیدایش و گسترش نفاق و بسترها و عرصه های نفاق ورزی می‌انجامد. وی افزود: اگر دروغ سازی، دروغگویی و دروغ پردازی در فرهنگ عمومی جایگاه و پایگاه بیابد ریاکاری، ظاهرسازی و عوام فریبی از جاذبه‌های سیاسی اجتماعی برخوردار می‌گردند، معروف‌ها و منکرها جابجا، ناهنجاریها مقبول، هنجارها نامقبول و جامعه آلوده به دروغ‌سازی، دروغگویی و دروغ پردازی مراتب نزول و سقوط را با سرعت سپری می‌سازد.

"ایلنا:امام جمعه شهرستان شمیرانات گفت:دروغ پردازان به دنبال شایعه پراکنی مغرضانه و خیانتکاری آگاهانه هستند"جامعه تشکیل شده از دروغ سازان ناهنجارگرا و دروغ پردازان پرمدعا، پیشگام ارزش سوزی‌ها و سهام‌دار بزه کاریها و ناهنجاریها است. عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز دروغ را ریشه حق ستیزی، گناهکاری و تباهکاری دانست و شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان از نگاه قرآن را هشداردهنده و آموزنده توصیف کرد و گفت: دروغ سازان و دروغ پردازان نوعاً به بی‌ایمانی، ناآگاهی، خودداری از خردورزی «عدم تعقل»، آلایش قلبی، ستمکاری و ستم باری، عافیت طلبی، درشت گویی، خیانتکاری آگاهانه، شایعه پراکنی مغرضانه، فریبکاری با وعده‌های واهی، نفاق ورزی، ادعای خیرخواهی و پافشاری بر خطاکاری آلوده می‌شوند. دروغ سازی، دروغگویی و دروغ پردازی، انحراف از سرشت انسانی و شفافترین نماد سستی و کاستی در حوزه خداباوری، خداگرایی و کمال جویی است. خطیب جمعه شهرستان شمیرانات ناآگاهی آلوده به غرض ورزی، درشت گویی و خودداری از خردورزی را از شاخصه‌های نمادین دروغ‌سازان و دروغ پردازان نامید و گفت: ناآگاهان به دلیل جهالت فرهنگی سیاسی به درشت گویی، بزرگنمایی و درو غ سازی، دروغگویی و دروغ پردازی آلوده می‌شوند، از گوهر آگاهی، اصلاح و خودسازی فاصله می‌گیرند و فتنه انگیزی و توطئه گستری را بر نگاه‌ها و دیدگاه‌های جاهلانه، طراحی و برنامه ریزی می‌کنند و جز دروغ نمی‌گویند. وی افزود: آلودگان به دروغ از خرد خویش بهره نمی‌گیرند، از خردورزی خودداری می کنند و غالباً خویشتن را گرفتار تغافل و محرومیت از «تعقل» می‌کنند.

دعاگو معتقد است راستی مقتضای خرد انسانی و دروغ بهترین نماد گرفتاری در وسوسه های شیطانی است و بی‌توجهی به قدرت خردورزی و خردورزی شایسته در بسترها و عرصه‌های خداباوری و خداگرایی است. آقای دعاگو دروغ سازان، دروغگویان و دروغ پردازان را برخورداران قلبهای بیمار و آشفته دلان آغشته به منشها و روشهای ناهنجار نامید و گفت: در دل دروغ سازان دروغگو، دروغ پرداز و با شیطان همسو و هم آواز، مرض دروغگویی، ناهنجارگرایی و فریبکاری یک ویژگی ساختاری است. با افزایش و گسترش بیماری، خدا بر بیماریشان می‌افزاید و جز عذاب دردناک برآمده از دروغ پردازی و تباهکاری و سیاه کاری نتیجه‌ای نمی‌برند. وی افزود: کسانیکه از موهبت سلامت دل و هنجارگرایی کامل بهره‌مند نمی‌شوند بسترساز ناهنجارگرایی، اتهام پراکنی، اعتمادسوزی و نگران‌سازی افکار عمومی می‌گردند، بر زشتی‌ها، پلیدی‌ها و ناورایی‌ها می‌افزایند و به تقویت جبهه فساد و افساد کمک می‌کنند. دل مریض با دروغ تغذیه می‌کند، از دروغ آرامش و آسایش می طلبد و با دروغ به جاذبه آفرینی و مردم فریبی می‌پردازد.

"دروغگویان به دلیل دوچهرگی، ریاکاری و ظاهرسازی از برجسته‌ترین شاخصه نفاق برخوردارند و برای قرارگرفتن در جایگاه یک منافق واقعی با کاستی چندانی مواجه نیستند"ناطق جمعه شهرستان شمیرانات ستمکاری و ستم باری را از شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان معرفی کرد و اظهار داشت: وارونه سازی واقعیت و راست نمایی ادعاهای غیرواقعی به فریب دیگران و گرفتارشدن آنان در بدگمانی، گناهکاری و خسران واقعی می‌انجامد و به بیدادگری، هویت و واقعیت می‌بخشد. دروغ ساز و دروغ پرداز در چهره بیدادگر خودنمایی می‌کند و ستمگری و ستم گستری را بعنوان نماد دروغگویی و شاخصه ناهنجارگرایی به باور همگانی تبدیل می کند. دعاگو اضافه کرد: دروغ سازی و دروغ پردازی نسبت به آفریدگار هستی، حق، راستی، حوزه پیامبری و فراخوانی به آئین مدنی، به ستم باری و برترین ستم در حوزه ناهنجارگرایی هویت می‌بخشد و دروغ سازان و دروغ پردازان در قامت ستمکاران ستم بار و ناهنجارگرایان خطاکار ظاهر می‌شوند. امام جمعه شمیرانات عافیت طلبی، خیانتکاری آگاهانه و شایعه پراکنی مغرضانه را از شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان معرفی کرد و تأکید کرد: دروغ سازان و دروغ پردازان، عافیت طلبان دنیاندارند، در ادعای ناتوانی و تمایل به همگرایی و همکاری از صداقت برخوردار نیستند و در کام عافیت طلبی و انگیزه‌های آلوده به نفاق ورزی گرفتارند اگر به غنیمت آماده و سفری کوتاه دعوت شوند از پیروان و پیشتازانند. دعاگو فریبکاری ادعای خیرخواهی و پافشاری بر خطاکاری را از دیگر شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان نامید و گفت: در حوزه دروغ، فریبکاری با وعده های واهی و غیرمنطقی از رایج ترین منشهای شیطانی است.

دروغگو وعده‌های مطلوب و به لحاظ اجرا نامعقول را تکرار می‌کند، کارهای بزرگی را که به زمان و امکان فراوان نیاز دارد در افکار عمومی قابل اجرا و منطقی جلوه می دهد و مردم را با راست‌نمایی دروغهای بزرگ می فریبد. دعاگو در پایان خطبه اول تأکید کرد: راست گریزان دروغ گرا و دروغگویان راست نما از خطاپذیری و اعتراف به گناهکاری خودداری می‌کنند، بجای عذرخواهی، اعلام خطاکاری و توبه‌گرایی بر جفاکاری و گناهکاری پافشاری می‌کنند و در توجیه خطاهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پیدایش، افزایش و گسترش بدگمانی، نگرانی و گناهان دیگری را بسترسازی می‌کنند. خطیب جمعه شهرستان شمیرانات در خطبه دوم به ادامه مبحث جنگ نرم باعنوان تخریب پیامبر گرامی اسلام(ص) از اهداف راهبردی دشمنان علیه اسلام و امت اسلامی پرداخت

منابع خبر
دعاگو: جامعه از دروغ پردازان پرمدعا تشکیل شده است نواندیش -