گزارش تصویری / رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه -۱

گزارش تصویری / رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه -1

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر -

عکس/ محسن رضایی

منابع خبر
تصاویر: رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی شفاف -
گزارش تصویری/ رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه-۲ خبرگزاری مهر -
گزارش تصویری / رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه -۱ خبرگزاری مهر -