مطهری: حرف دل ترامپ معامله است

فرارو - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
منابع خبر
مطهری: حرف دل ترامپ معامله است فرارو - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸