اگر دست غربیها در ماجرای اسید پاشی آلوده باشد آن را قطع می کنیم

خبرگزاری مهر - ۴ آبان ۱۳۹۳

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اسید پاشی های اخیر در اصفهان گفت: دستگاه امنیتی و قضایی ما ریشه این جنایت را از بین می برد اما این شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات آلوده باشد و قطعا اگر اینچنین باشد ما دست این کشورها را قطع می کنیم

منابع خبر
اسید پاشی در تاریخ کلمه - ۴ آبان ۱۳۹۳
بازجویی از مظنون اصلی اسید پاشی عصر ایران - ۴ آبان ۱۳۹۳