درخواست نیابت توقیف خودرو چیست؟

خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اگر حکم توقیف خودروی بدهکار را از دادگاه بگیرم روال قانونی اجرای آن چگونه است؟

منابع خبر
درخواست نیابت توقیف خودرو چیست؟ خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸