حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد

ورزش ۳ -

علیرضا حقیقی به اردوی تیم ملی در ارمنستان پیوست

منابع خبر
حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد/ بازیکن اسبق سپاهان در اردوی تیم ملی خبرگزاری فارس -
حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد ورزش ۳ -
حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد/ بازیکن اسبق سپاهان در اردوی تیم ملی فوتبالی‌ترین -
اضافه شدن حقیقی به اردوی تیم ملی در ارمنستان فوتبالی‌ترین -
حقیقی به اردوی تیم ملی فوتبال اضافه شد فوتبالی‌ترین -
حقیقی هم به اردوی تیم ملی اضافه شد تابناک -