تکلیف وجه‌الرشاء در صورتی که جرم مشمول مرور زمان شود؛ چیست؟

خبرگزاری میزان -

اگر در پرونده دریافت رشوه، از مرتشی مقداری پول کشف و توقیف شود و موضوع نیز از مصادیق تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نباشد، در صورتی که پرونده مشمول مرور زمان گردد، مرجع قضایی درباره وجه توقیف شده چه تکلیفی دارد؟

منابع خبر
تکلیف وجه‌الرشاء در صورتی که جرم مشمول مرور زمان شود؛ چیست؟ خبرگزاری میزان -