۴ فرمان ضدایرانی آل سعود درباره حج

۴ فرمان ضدایرانی آل سعود به رسانه ها درباره حج
خدمت
جهان نیوز -

مقامات دربار سعودی به رسانه ها اخطار داده اند که هرگونه خبر یا تحلیلی خارج از چارچوب عنوان شده، منجر به برخوردهای شدید با آنها خواهد شد.

منابع خبر
۴ فرمان ضدایرانی آل سعود درباره حج جهان نیوز -
۴ فرمان ضدایرانی آل سعود به رسانه ها درباره حج خدمت -
۴ فرمان ضدایرانی آل سعود درباره حج تابناک -