عکس/ نماز شکر خلبان ایرانی پس از فرود اضطراری

عکس: نماز شکر خلبان ایرانی پس از فرود اضطراری

فردا
آفتاب -
منابع خبر
تصویر/ نماز شکر خلبان ایرانی پس از فرود اضطراری الف -
عکس: نماز شکر خلبان ایرانی پس از فرود اضطراری فردا -
عکس/ نماز شکر خلبان ایرانی پس از فرود اضطراری آفتاب -