عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه ۱۳ تیر، ۴ ژوئیه (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، شنبه 13 تیر، 4 ژوئیه (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۱۲ تیر ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های ورزشی جهان نیوز - ۱۲ تیر ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های شنبه جهان نیوز - ۱۲ تیر ۱۳۹۴