تصاویر/طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر

تصاویر:طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر
تابناک
آفتاب -

فصل پاییز در جنگل های ارسباران در اطراف شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی مناظر سحرانگیزی را به نمایش می گذارد.

منابع خبر
تصاویر/طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر آفتاب -
تصاویر/طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر فردا -
تصاویر:طبیعت مسحورکننده پائیز درکلیبر تابناک -