دانشگاه آزاد بوشهر ۲۲ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی منعقد کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

بوشهر-ایرنا- رئیس دانشگاه آزاد استان بوشهر گفت: این دانشگاه در طول یک سال گذشته بصورت هدفمند ۲۲ تفاهمنامه همکاری با دستگاه های اجرایی منعقد کرد

منابع خبر
دانشگاه آزاد بوشهر ۲۲ تفاهمنامه با دستگاه های اجرایی منعقد کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی -