سفته های جدید از فردا در شعب بانک ملی ایران

عصر اعتبار -

عصر اعتبار- سفته های جدید از فردا ۱۱ تیرماه در شعب بانک ملی ایران عرضه می شود

منابع خبر
سفته های جدید از فردا در شعب بانک ملی ایران عصر اعتبار -