حکم قصاص عامل شهادت دو مامور نیروی انتظامی اجرا شد

خبرگزاری میزان -

عتباتی گفت: حکم قصاص عامل شهادت دو نفر از ماموران نیروی انتظامی و دو شهروند اردبیلی اجرا شد

منابع خبر
حکم قصاص عامل شهادت دو مامور نیروی انتظامی اجرا شد خبرگزاری میزان -