عکس: عصبانیت ساواک از اقدامات رهبری هنگام سیل ایرانشهر

فردا -

بخشی از گزارش ساواک: کمک‌های یک نفر از آخوندهای تبعیدی به نام خامنه‌ای به مردم باعث رفع گرفتاری آنها شده است

منابع خبر
عکس: عصبانیت ساواک از اقدامات رهبری هنگام سیل ایرانشهر فردا -