مخترع چای آسان برای همگان؛ ۱۰ مه ۱۸۴۸

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۷۱ سال پیش در چنین روزی توماس جانستون لیپتون در گلاسکو در شمال انگلیس زاده شد. می‌گفت: «نه از کسی کمکی گرفتم نه یک پول سیاه. فقط مادرم ستاره راهنمایم بود»

منابع خبر
مخترع چای آسان برای همگان؛ ۱۰ مه ۱۸۴۸ صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸