کاریکاتور / قطار ارشاد

کاریکاتور / قطار ارشاد

پیک ایران
پیک ایران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

به بهانه طرح حضور گشت ارشاد در متروی تهران
مانا نیستانی/ ایران وایر

منابع خبر
کاریکاتور / قطار ارشاد پیک ایران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸