تاکتیک عربستان برای دشمن‌سازی ایران

تاکتیک عربستان برای دشمن‌سازی ایران
خدمت
جهان نیوز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

عربستان سعی می‌کند، دشمنی با ایران را دغدغه ملی عربی جلوه دهد؛ موضوعی که در ملی‌گرایی تاریخی و در میان ناسیونالیست های عربی جایگاهی ندارد.

منابع خبر
تاکتیک عربستان برای دشمن‌سازی ایران جهان نیوز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
تاکتیک عربستان برای دشمن‌سازی ایران خبرگزاری فارس - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴