منابع صندوق رفاه به بخش های محروم اختصاص یابد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور گفت: بحث عدالت محوری از منظر توزیع منابع، مورد نظر صندوق است، منابع صندوق و حتی دانشگاه ها فقط متعلق به یک گروه خاص نیست، در واقع منابع به آن بخش هایی اختصاص داده می شود که محرومیت بیشتری دارند

منابع خبر
منابع صندوق رفاه به بخش های محروم اختصاص یابد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ تیر ۱۳۹۸