بنیانگذار پرستاری نوین و نمودارهای مارپیچ

صدای آلمان - ۹ روز قبل

۱۲ مه ۱۸۲۰: ۱۹۹ سال پیش در چنین روزی فلورانس نایتینگل در فلورانس شمال ایتالیا زاده شد

منابع خبر