بنیانگذار پرستاری نوین و نمودارهای مارپیچ

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۲ مه ۱۸۲۰: ۱۹۹ سال پیش در چنین روزی فلورانس نایتینگل در فلورانس شمال ایتالیا زاده شد

منابع خبر
بنیانگذار پرستاری نوین و نمودارهای مارپیچ صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸