تبیین بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

قم – ایرنا- معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب علاوه بر دستاوردها دارای توصیه هایی برای تحقق بیشتر این دستاوردهاست گفت: تبیین و تحلیل این بیانیه با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است

منابع خبر
تبیین بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی در دستور دفتر تبلیغات اسلامی است خبرگزاری جمهوری اسلامی -