سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است

خبرگزاری میزان -

بر اساس اخطاریه شماره ۳ سازمان هوا شناسی سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است

منابع خبر
سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است خبرگزاری میزان -