انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری

گزارش از میدان التحریر قاهره:
اخبار روز
خبر آنلاین -

بین الملل > خاورمیانه  - طی درگیری های اخیر بین مخالفان و حامیان حسنی مبارک رییس جمهور مصر بیشتر از سنگ و قلاب سنگ استفاده می شد.تعدادی از حاضران در اردوی دوطرف برای جلوگیری از برخورد سنگها با سرشان از کلاه خودهای جالبی استفاده می کردند

منابع خبر
انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری خبر آنلاین -
انواع کلاه خود در درگیری های میدان التحریر قاهره /گزارش تصویری خبر آنلاین -
گزارش از میدان التحریر قاهره: اخبار روز -