شایان مصلح: فوتبال ارزش آن را ندارد که بخواهم به کسی توهین کنم

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
شایان مصلح: فوتبال ارزش آن را ندارد که بخواهم به کسی توهین کنم باشگاه خبرنگاران -