شهدا با خدایشان عهد و پیمان بستند و تا آخرین توان جنگیدند

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر