خروج بخش دیگری از نیروهای فرانسوی از افغانستان

خروج نظامیان فرانسوی از خاک افغانستان قطعی شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
بی بی سی فارسی - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

بخش دیگری از نیروهای فرانسوی از افغانستان خارج شدند. در این مرحله، نیروها از ولسوالی سروبی، منطقه ای نزدیک کابل، خارج شدند. قرار است مأموریت رزمی فرانسه امسال تمام شود

منابع خبر
خروج نظامیان فرانسوی از خاک افغانستان قطعی شد خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱