گردهمایی چپ‌های اروپا؛ با آرزوی یک "اروپای دیگر"

صدای آلمان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

از امروز شماری از گروه‌های چپ در جنوب فرانسه گرد آمده‌اند. هدف آنها همبستگی با پناهجویان و مهاجران است، اما در پس این ایده، آنها هدفی بزرگتر دارند: احیای چپی که در اروپای امروز دیگر نقش مهمی ایفا نمی‌کند

منابع خبر