مسابقه گردن کشی (عکس)

مسابقه گردن کشی (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۱۸ بهمن ۱۳۹۲منابع خبر
مسابقه گردن کشی! تابناک - ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
مسابقه گردن کشی (عکس) عصر ایران - ۱۸ بهمن ۱۳۹۲