سه دوچرخه سوار شیرازی راهی اردوی تیم ملی شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸

شیراز-ایرنا- رئیس هیات دو چرخه سواری فارس گفت: سه دوچرخه سواری شیرازی برای حضور در رقابت های دو چرخه سواری آسیا در رشته کوهستان راهی اردوی تیم ملی شدند

منابع خبر
سه دوچرخه سوار شیرازی راهی اردوی تیم ملی شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸