مقایسه‌ دو‌عکس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه‌تبریز

مقایسه‌ دو‌عكس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه‌تبریز

شفاف
شفاف -

سفر احمدی نژاد به تبریز ۱۳۸۸/۳/۱۸ سفر احمدی نژاد به تبریز ۱۳۸۸/۸/۲۸(امروز)

منابع خبر
مقایسه‌ دو‌عکس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه‌تبریز شفاف -
مقایسه‌ دو‌عکس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه ‌تبریز پیمانه -