احمدی: تکمیل خودرو های ناقص نیازمند نقدینگی است

جهان نیوز -

جهاد خودکفایی که برای تولید قطعات پیشرفته در ایران خودرو شکل گرفته تصمیم هوشمندانه ای جهت مقابله با تحریم های آمریکا و کاهش وابستگی ارزی است

منابع خبر
احمدی: تکمیل خودرو های ناقص نیازمند نقدینگی است جهان نیوز -