اولین برف زمستانی در استانبول

آلبوم عکس: اولین برف زمستانی

بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۲۱ آذر ۱۳۹۲

no comment : اولین برف زمستانی در استانبول

    


منابع خبر
اولین برف زمستانی در استانبول یورو نیوز - ۲۱ آذر ۱۳۹۲
آلبوم عکس: اولین برف زمستانی... بی بی سی فارسی - ۲۱ آذر ۱۳۹۲