دستیابی به توسعه شهری مستلزم همدلی و همزبانی است

خبرگزاری فارس - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیاین اینکه توسعه شهری اولویت شورای چهارم است، دستیابی به این مهم را در سایه عمل به پیام نوروزی مقام معظم رهبری «همدلی و همزبانی دولت و ملت» دانست

منابع خبر