شغل معلمی امانت است نه وسیله امرار و معاش

کوبانی نه کمون پاریس است نه مه ۶۸ و نه حتی حماسه سیاهکل. تمام اهمیت آن در نیروی ایجابیت اش است، و در نفی وضع موجود که به صورت ساختاری با یادمان نوستالژیک مبارزه ها و انقلاب های گذشته پیوند خورده است. خاطره ای که "فراموش" نمی شود گاه خطرناک تر از خود "فراموشی" است
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

یکی از مراجع تقلید گفت: شغل معلمی وسیله امرار معاش نیست، امانتی است که خداوند برای آموزش افراد در اختیار معلمان گذاشته است

منابع خبر
شغل معلمی امانت است نه وسیله امرار و معاش خبرگزاری فارس - ۲۳ مهر ۱۳۹۳