آخرین وضعیت پرونده علاءالدین

17:28 - آخرین وضعیت پرونده علاءالدین
خبر خونه
جهان نیوز - ۱۹ دی ۱۳۹۳

مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت که شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده به پرونده علاءالدین پس از دعوت طرفین به دادگاه، مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده است.

منابع خبر
آخرین وضعیت پرونده علاءالدین جهان نیوز - ۱۹ دی ۱۳۹۳
آخرین وضعیت پرونده علاءالدین عصر ایران - ۱۹ دی ۱۳۹۳