آلمان یک گام به ممنوع کردن برقع نزدیک شد

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

وزیر کشور آلمان و مسئولان امور داخلی شماری از ایالت‌های این کشور در باره ممنوعیت نسبی برقع به توافق رسیدند. بر اساس این توافق استفاده از برقع در مکان‌ها و مراسم معینی ممنوع می‌شود. وزیر کشور آلمان و مسئولان امور داخلی در ایالت‌هایی که احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی قدرت را در دست دارند…

نوشته آلمان یک گام به ممنوع کردن برقع نزدیک شد اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر
آلمان یک گام به ممنوع کردن برقع نزدیک شد خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
وزیر کشور آلمان خواهان 'ممنوعیت نسبی' برقع شد بی بی سی فارسی - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵