پیشگام فلسفه برای همه؛ نهم مه ۱۸۸۳

صدای آلمان - ۹ روز قبل

۱۳۶ سال پیش در چنین روزی خوزه اورتِگا ای‌گاسِت در مادرید پایتخت اسپانیا زاده شد. می‌گفت: "من روی ماشین تکثیر روزنامه زاده شدم"

منابع خبر