پیشگام فلسفه برای همه؛ نهم مه ۱۸۸۳

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۳۶ سال پیش در چنین روزی خوزه اورتِگا ای‌گاسِت در مادرید پایتخت اسپانیا زاده شد. می‌گفت: "من روی ماشین تکثیر روزنامه زاده شدم"

منابع خبر
پیشگام فلسفه برای همه؛ نهم مه ۱۸۸۳ صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸