وابستگی ۵۳ درصدی بودجه کشور به نفت

وابستگي 52.7 درصدي بودجه 87 به نفت
خبرگزاری فارس
آفتاب - ۸ مهر ۱۳۸۸

آفتاب: میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت با احتساب مالیات شرکت ملی نفت ایران در سال ۸۷ معادل ۵۲.۷ درصد بوده است. بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بررسی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور گویای این موضوع است که میزان افزایش بودجه عمومی دولت نسبت به سال ۱۳۸۶ برابر ۳۵.۷ درصد و میزان افزایش بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۲۱.۲ درصد بوده است. رقم خالص داراییهای مالی معادل ۱۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که این امر مبین افزایش استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و دریافت وام نسبت به میزان بازپرداخت وام، تعهدات واگذاری سهام در سال ۱۳۸۷ بوده است. با توجه به همین گزارش، منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مرکب از ۲۳.۱ درصد منابع مالیاتی، ۳۱.۸ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی بوده است. همچنین دیگر منابع عمومی دولت شامل ۱۷ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی، ۹.۷ درصد سود سهام شرکتهای دولتی، ۸.۱ درصد منابع درآمدهای اختصاصی دولت و ۴.۹ درصد منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی بود.

"آفتاب: میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت با احتساب مالیات شرکت ملی نفت ایران در سال ۸۷ معادل ۵۲.۷ درصد بوده است"این گزارش تصریح می‌کند: «از آنجا که منابع حساب ذخیره ارزی از عواید حاصل از فروش نفت تامین می‌شود، می‌توان چنین استنتاج کرد که میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت بالغ بر ۴۸.۸ درصد بوده و چنانچه مالیات شرکت ملی نفت ایران هم به رقم مذکور افزون شود، این رقم در سال ۱۳۸۷، ۵۲.۷ درصد خواهد بود». بر اساس مفاد همین گزارش، قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در بعد مصارف نیز گویای آن است که ۲۶ درصد مصارف بودجه عمومی معادل ۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال به تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یافته است که ۳۲.۶ درصد از رقم مشابه در سال۱۳۸۶ بیشتر است. از طرفی، سقف اعتبارات هزینه ای ( از جمله ۴.۳ درصد یارانه کالاهای اساسی، ۳.۲ درصد یارانه واردات بنزین و نفت گاز و ۱۳ درصد یارانه شفاف سازی قیمت انرژی) برابر ۵۸۳.۱ هزار میلیارد ریال تعیین شده که ۶۲.۱ درصد مصارف بودجه عمومی دولت است و ۴۶ درصد بزرگتر از رقم اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۸۶ است. ذکر این موضوع هم ضروری است که ۸.۱ درصد مصارف دولتی در سال ۱۳۸۷ از محل درآمدهای اختصاصی تامین شده است

منابع خبر
وابستگی ۵۳ درصدی بودجه به نفت عصر ایران - ۸ مهر ۱۳۸۸
وابستگی ۵۲.۷ درصدی بودجه ۸۷ به نفت خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۸۸
وابستگی ۵۳ درصدی بودجه به نفت خبرگزاری مهر - ۸ مهر ۱۳۸۸