فشار بر شورای‌نگهبان برای احرازصلاحیت رانتی!

اعمال فشار غیرقانونی بر شورای نگهبان برای احراز صلاحیت رانتی
خدمت
جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

برخی چهره ها و جریانات سیاسی با اعمال فشار درصددند پس از یان مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان به صورت ویژه خوارانه صلاحیت عده ای از کاندیداهای مورد حمایت خود را اخذ کنند.

منابع خبر