اسبی که ۳ متر قد دارد + تصاویر

اسبی که 3 متر قد دارد/ تصاویر

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر
اسبی که ۳ متر قد دارد /تصاویر فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
اسبی که ۳ متر قد دارد/ تصاویر فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
اسبی که ۳ متر قد دارد + تصاویر آفتاب - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
اسبی که ۳ متر قد دارد + تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲