تصاویر اقیانوس زنده روی قمر زحل

تصاویر اقیانوس زنده روی قمر زحل / اقیانوسی مثل نوشابه گازدار!
خبرگزاری مهر
عصر ایران -

دانشمندان ناسا با اطلاعات جمع آوری شده توسط کاوشگر کاسینی موفق شدند بر روی قمر انسلادوس زحل اقیانوسی را کشف کنند که حرکت دارد و همانند یک نوشابه گازدار کف می کند. به گزارش مهر، انسلادوس یکی از قمرهای زحل است که نه تنها دارای یک اقیانوس زیرزمینی است بلکه اکنون تازه ترین تحقیقات ناسا نشان می دهد که این اقیانوس همانند یک نوشابه گازدار کف می کند. ناسا با کمک اطلاعات جمع آوری شده توسط کاوشگر زحل گرد کاسینی دودهایی از بخار آب، ذرات یخ و ترکیبات آلی را کشف کرد که بر روی سطح یخی انسلادوس همانند گاز نوشابه به بالا می جهیدند. اولین بررسیهای کاسینی نشان می داد در این دودها که از سطح انسلادوس ساطع می شوند هیدروژن، کربن، اکسیژن، نیتروژن و هیدروکربورهای مختلف وجود دارند اما هیچ یک از نمکهایی که به طور معمول باید در یک اقیانوس حضور داشته باشند در میان این دودها پیدا نشد و تنها در سال ۲۰۰۹ بود که کاسینی توانست نشان دهد که آنها محتوی نمک هستند

منابع خبر
تصاویر اقیانوس زنده روی قمر زحل عصر ایران -
تصاویر اقیانوس زنده روی قمر زحل شفاف -
تصاویر اقیانوس زنده روی قمر زحل / اقیانوسی مثل نوشابه گازدار! خبرگزاری مهر -