گزارش تصویری / مسجد جامع عباسی اصفهان

مسجد جامع عباسی اصفهان

فردا
خبرگزاری مهر - ۲۶ دی ۱۳۹۱عالیه سعادت پور

منابع خبر
گزارش تصویری / مسجد جامع عباسی اصفهان خبرگزاری مهر - ۲۶ دی ۱۳۹۱
مسجد جامع عباسی اصفهان جهان نیوز - ۲۶ دی ۱۳۹۱
مسجد جامع عباسی اصفهان فردا - ۲۶ دی ۱۳۹۱