بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان

بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۲ تیر ۱۳۹۶

بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان

این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است.

چکیده

هدف: این مقاله در صدد بررسی نقش فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)، استان آذربایجان غربی، شامل ۴۳۷ نفر می‌باشد که از بین آنان ۲۰۵ نفر به عنوان نمونه با استفاده از برآورد جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد فعالیت‌های توسعه منابع انسانی ادراک شده، مدیریت دانش لاوسون، یادگیری سازمانی و نوآوری استفاده شد. همچنین، به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار میان فعالیت‌های توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می باشد. همچنین نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

"جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)، استان آذربایجان غربی، شامل ۴۳۷ نفر می‌باشد که از بین آنان ۲۰۵ نفر به عنوان نمونه با استفاده از برآورد جدول مورگان انتخاب شدند"ارتباط مستقیم میان فعالیت‌های توسعه منابع انسانی و نوآوری در این مطالعه تایید نشد. رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با نوآوری در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: مهم‌ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که با تقویت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، نوآوری کارکنان ارتقا خواهد یافت.

کلیدواژه ها: فعالیت‌های توسعه منابع انسانی؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ یادگیری سازمانی

نویسندگان:

مریم رجبی: دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

محمد حسنی: استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

بهناز مهاجران: استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره ۶، شماره ۳ - شماره پیاپی ۲۳، زمستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر